การอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ (Youth Health Literacy) แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยผ่านระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนในช่วง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั้งนี้หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศษณียบัตรออนไลน์ทันที

เริ่มทำแบบทดสอบ


หัวข้อ แบบทดสอบ

01

ภัยจากบุหรี่และกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

เริ่มทำแบบทดสอบ

02

ความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน

เริ่มทำแบบทดสอบ

03

ผลกระทบจากการเล่นพนัน

เริ่มทำแบบทดสอบ

04

กฎหมายเบื้องต้นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เริ่มทำแบบทดสอบ

05

บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย

เริ่มทำแบบทดสอบ
App
  • รับชมสื่อรณรงค์

    ท่านสามารถรับชมสื่อรณรงค์ได้ที่ สถาบันยุวทัศน์แห่ปงระเทศไทย

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

    หากท่านติดขัดในการใช้งานท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

TYI THAILAND About Us

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) เดิมชื่อเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (YNET) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีภารกิจเริ่มแรก คือการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยปฏิบัติงานในรูปแบบ "จิตอาสา" ต่อมาในปี 2555 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองให้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมทางวัฒนธรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 จึงทำให้มีภารกิจส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ทั้งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามนโยบาย "ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี" ของกระทรวงวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 กำหนดให้มีการแก้ไขระเบียบเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จึงมีผลทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย" อ่านต่อ....