ข้อกำหนด
  1. ข้อ 1 เว็บไซต์แบบทดสอบนี้มีชื่อว่า TYIQuiz (ทีวายไอควิช) จัดทำขึ้นโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  2. ข้อ 2 เว็บไซต์นี้เป็นเพียงการทดสอบความรู้ในประเด็นความรอบรู้ทางสุขภาพเท่านั้น
  3. ข้อ 3 เมื่อสมาชิกมีการเริ่มทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนเกียรติบัตรได้ อนุญาตเฉพาะกรณีมีเอกสารยืนยันการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ทางหน่วยงานรัฐออกให้เท่านั้น
  4. ข้อ 4 ทางหน่วยงานไม่อนุญาตให้ผู้ใดหาผลประโยชน์จากการทำแบบทดสอบนี้ทั้งสิ้น หากมีการตรวจสอบพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด หรือสามารถแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดได้ที่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ข้อกำหนดนี้จัดทำเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

กลับ